Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje

Název: Rakytník Cvrček s.r.o.Sídlo/bydliště:Lhota pod Libčany 147, PSČ 503 27 IČ:13979345 DIČ:CZ13979345 Telefon: 608541410 nebo 603223863 Email:info@rakytnikcvrcek.cz(link sends e-mail)Kontaktní adresa:Lhota pod Libčany 147, PSČ 503 27Provozní doba:PO - PÁ 8:00 - 17 hod.; SO-NE 13:00 - 18:00

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě 3pracovních dnů.

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Pro podnikatele jsou v e-shopu uváděny ceny bez DPH s DPH a konečná cena. Cena na faktuře se může drobně lišit od sumy na objednávce vlivem zaokrouhlovacích rozdílů.

Informace o přijímaných způsobech platby: dobírka, hotově při osobním převzetí. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Možnosti platby:

  • Hotově

  • Převodem

  • Dobírkou

U přepravy PPL je možno platit i kartou. Na výrobně ve Lhotě pod Libčany je možno platit v hotovosti nebo kartou.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, pokud se nejedná pouze o fotografie ilustrační.

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 1-5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, jsou v každé zásilce vždy na vrchním obalu krabice pod doručovací adresou.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Na veškeré zboží poskytuje prodávající záruční doby uvedené na obalech. Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou.

V případě převzetí zásilky a následném zjištění rozbití některého zboží, musí kupující neprodleně kontaktovat prodávajícího buď telefonicky anebo e-mailem. Reklamovat balík s rozbitým zbožím může kupující také prostřednictvím přepravní služby PPL na tel. čísle 844 775 775.

Cena a způsob doručení: 

  • PPL kurýrní služba – 145 Kč (při objednávce zboží v ceně nad 6000 Kč bez DPH není přepravné účtováno)

  • DPD kurýrní služba – 145 Kč (při objednávce zboží v ceně nad 6000 Kč bez DPH není přepravné účtováno)

  • Osobní odběr ve Lhotě pod Libčany – 0 Kč

PPL a DPD: Zákazník má právo odmítnou převzetí zboží s poškozeným obalem nebo jinými zjevnými známkami poškození.

Osobní odběr: přímo ve výrobně (viz sídlo prodávajícího); Zboží je možno na této adrese vyzvednou kdykoliv po předchozím telefonické dohodě anebo písemně či emailem.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč; Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem nebo telefonicky (SMS) upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle § 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Toto ustanovení neplatí pro kupující / podnikatele (viz § 420 a násl. NOZ).

Kupující (spotřebitel) je oprávněn od smlouvy odstoupit před dodáním zboží na základě zrušení objednávky, když objednávku lze zrušit na e-mailové adrese: info@rakytnikcvrcek.cz(link sends e-mail) anebo telefonicky na tel. čísle 603223863.

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy (objednávky)/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu (spotřebiteli) vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu (spotřebiteli).

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

S ohledem na charakter zboží a zvolený způsob balení musí kupující (spotřebitel) vrátit zboží prokazatelně neotevřené a „nekonzumované“, neboť otevřením obalu může být zboží pro další použití prodávajícím znehodnoceno.

5. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do konce záruční doby uvedené na obalu zboží nebo příbalovém letáku (prohlášení o záruce za jakost).

Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. To neplatí v případě, že je dána záruka za jakost zboží kratší (viz potravinářské výrobky).

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v době použitelnosti uvedené na obalu zboží nebo příbalovém letáku (prohlášení o záruce za jakost) nebo v informacích uvedených na webových stránkách prodávajícího (e-shopu).

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití, včetně nesprávného uskladnění zboží.

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady / nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky (viz zásada písemnosti podle § 561 a § 562 NOZ), měl by uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího není ze zákona možná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání / doručení vadného zboží prodávajícímu v případě, že kupující požaduje výměnu zboží za bezvadné. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada jím účelně vynaložených nákladů.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající uPPLmožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz(link is external)).

9. Ostatní

Spotřebitelem je osoba, která na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání (viz § 419 NOZ).

Podnikatelem je osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem je také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (viz § 420 a násl. NOZ).

S kupujícím jako podnikatelem může být uzavřena k jeho žádosti zvláštní smlouva o prodeji zboží (výhradním / nevýhradním) nebo o obchodním zastoupení.

Práva a závazky mezi prodávajícím a kupujícím dle těchto obchodních podmínek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ); je-li kupujícím spotřebitel, pak se řídí konkrétně ustanoveními § 1810 až § 1867, zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (e-shop) www.rakytnikcvrcek.cz.

Prodávající je oprávněn měnit tyto Obchodní podmínky. Změněné Obchodní podmínky musí uveřejnit na svých internetových stránkách s označením data účinnosti. Pro práva a závazky vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím jsou závazné obchodní podmínky platné a účinné v době uzavření smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. května 2016.

Registrace

E-mail*

Heslo*

Potvrďte hesla*

Košík

Váš košík je prázdný

Vzhůru na nákupy :o)